Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Breng uw afvalrekening weer omlaag

Sinds 1 januari jl. is de afvalstoffenbelasting aanzienlijk verhoogd. U heeft dat ongetwijfeld opgemerkt nu u de eerste rekeningen van 2015 van uw afvalcollector heeft ontvangen. Omdat deze belasting primair van toepassing is op restafval kunt u deze alleen vermijden door de hoeveelheid restafval te verminderen. Om de mogelijkheden hiervoor vast te stellen bieden wij de deelnemers van het afvalcollectief GP. Groot/Parkmanagement Hoorn aan een gratis afvalscan te laten uitvoeren. Op basis hiervan krijgt u een volwaardig advies hoe u de afvalstroom in uw bedrijf verder kunt scheiden om daarmee de hoeveelheid restafval te verminderen. Bijkomend voordeel kan zijn dat vastgesteld wordt dat delen van uw afval inmiddels als grondstof worden beschouwd en daardoor een mogelijke waarde hebben.

Lees verder het waarom en hoe van de nieuwe afvalstoffenbelasting

Bent u geïnteresseerd om deelnemer te worden van ons afvalcollectief en/of, als u al deelnemer bent of wordt, in de gratis afvalscan neemt u dan contact met ons op

 afvalbakken

Informatie voor de deelnemers aan het afvalcollectief van GP Groot/Parkmanagement Hoorn

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Uw klanten vragen er om, de overheid stelt eisen en de consument trekt aan de bel. In de toekomst worden grondstoffen schaarser – en dus duurder – en de uitstoot van CO2 heeft een negatief effect op ons klimaat. Zoals u heeft kunnen merken zijn de afvoerkosten voor bedrijfsafval per 1 januari aanzienlijk gestegen, de reden hiervan hebben wij voor u hieronder zo duidelijk mogelijk uiteengezet.

Invoering Afvalstoffenbelasting

Het programma genaamd “Van Afval Naar Grondstof” omvat de uitwerking van het Afvalpreventieprogramma van de Nederlandse Overheid om in de komende 10 jaar de hoeveelheid afval die gestort of verbrand wordt te halveren. Verdere verbetering in afvalscheiding van restafval en bouw- en sloopafval is het resultaat waar naar gestreefd wordt, daar de restproducten van deze afvalsoorten nog verbrand en/of gestort worden. Middels een belasting op afvalverbranding en storten wil het kabinet de overgang naar een circulaire economie stimuleren. Gemeenten en bedrijven worden aangemoedigd meer afval aan de bron te scheiden. Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat recyclebare grondstoffen verloren gaan.

De afvalstoffenbelasting zal primair voor het restafval gelden. De belasting wordt ook doorberekend op andere afvalstromen namelijk voor het percentage dat na recycling overblijft als restafval en verbrand dient te worden. Deze belastingmaatregel gaat hand in hand met de marktontwikkeling waarin het toenemende aanbod van geïmporteerd afval de verbrandingstarieven van de afvalenergiecentrales laat stijgen. Deze twee elementen samen maken dat de kosten voor het aanbieden van afval bij afvalenergiecentrales maximaal zullen stijgen met € 25,00 per ton inclusief de per 1 januari 2015 ingevoerde belastingmaatregel van € 13,00 per ton op Nederlands afval dat wordt gestort of verbrand.

Samen meer waarde creëren

Met deze wetenschap wordt het voor u als klant nog interessanter om afval verder te scheiden, door b.v. recyclebare materialen apart in te zamelen. Hierdoor wordt het aandeel van het afval dat voor verbranding of stort wordt aangeboden kleiner. U draagt door afval beter te scheiden bij aan een beter milieu. Als Parkmanagement Hoorn/GP Groot adviseren we u hier graag over, zo kunnen we samen meer waarde creëren en kosten besparen. Wij hebben om u te informeren een speciale site gemaakt www.gpgroot.nl/2015.

 

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@parkmanagementhoorn.nl